Despre noi

Nota de informare privind prelucrarea datelor

Nota de Informare a Eurolife FFH Asigurari de Viata si Eurolife FFH Asigurari Generale cu privire la prelucrarea datelor cu carater personal in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 și a legislației conexe din România 

A. CINE SUNTEM NOI?

Eurolife FFH Asigurari de Viata SA, cu sediul in str. Vasile Lascar nr. 31, cladirea Lascar 31 Business Center, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3247/2007, avand CUI 21112449, fiind autorizata de CSA prin autorizatia de functionare nr. 578/17.08.2007, avand nr. Inregistrare in Registrul Asiguratorilor: RA/060/20.08.2007 si Cod LEI: 213800BQQJITVLKVBB33, si

Eurolife FFH Asigurari Generale SA, cu sediul in str. Vasile Lascar nr. 31, cladirea Lascar 31 Business Center, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3246/2007, avand CUI 21112430, fiind autorizata de CSA prin autorizatia de functionare nr. 579/17.08.2007, avand nr. Inregistrare in Registrul Asiguratorilor: RA/061/20.08.2007 si Cod LEI: 213800INBUKMNZBQTL41, denumite in cele ce urmeaza (“Eurolife FFH”).

B. CE DATE COLECTAM?

Date de identificare, cum ar fi, dar nelimitat la: numele si prenumele, date inscrise in cartea de identitate, codul numeric personal, data si locul nasterii;

Date de contact, cum ar fi, dar nelimitat la: adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, adresa de corespondenta electronica (e-mail), numarul de telefon fix si mobil;

Date necesare pentru efectuarea platilor: date bancare utilizate in vederea achitarii primelor de asigurare sau a altor obligatii fata de EurolifeFFH, sau necesare pentru incasarea despagubirilor sau a altor sume la care sunt indreptatite persoanele vizate;

Date necesare pentru eventuala incheiere si executare a politei de asigurare, in conformitate cu obiectul acesteia si cu riscurile acoperite. In acest context, pot fi prelucrate date in legatura cu situatia financiara, sau alte date economice, obiectivele cu referire la investitii sau economii, sau categorii de date speciale, precum date cu privire la starea de sanatate sau cu privire la spitalizare sau medicatie (tratament medicamentos urmat), față de care asiguratul își exprimă acordul prin achiziționarea produsului de asigurare;

Date necesare pentru stabilirea despagubirii sau/si pentru plata acesteia sau pentru rascumpararea drepturilor din asigurare.

Alte categorii de date: inregistrari audio ale convorbirilor telefonice pe care le purtati cu reprezentantii societatii.

C. DE UNDE COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal, inclusiv datele specifice necesare la momentul evaluarii preluarii in asigurare, precum si pe durata de valabilitate a politei de asigurare, daca aceasta este incheiata, se colecteaza direct de la tine in baza declaratiei tale de conformitate a acestora.

Ulterior, in cazul in care ai incheiat un contract de asigurare sau daca ai deja unul incheiat, datele ar putea fi obtinute de la colaboratorii Eurolife FFH, care presteaza anumite servicii pentru noi, ca de exemplu spitale sau centre medicale de diagnostic unde persoana vizata a fost admisa pentru analize sau a fost internata, ca urmare a imputernicirii acesteia din urma pentru transmiterea datelor in cauza sau de la societatea careia i s-a adresat persoana vizata pentru plata daunelor materiale survenite, dupa caz.

D. DE CE COLECTAM SI CUM PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal pe care le colectam vor face obiectul prelucrarii de catre Eurolife FFH sau/si de catre terte persoane, pe seama noastra, in urmatoarele scopuri:

 • Pentru identificarea persoanelor vizate, pentru incadrarea acestora intr-o categorie de risc, evaluarea riscului pe care Eurolife FFH urmeaza sa-l acopere sau pe care si l-a asumat, luarea deciziei in legatura cu incheierea politei de asigurare, dar si pentru calcularea primei de asigurare. In cadrul acestei evaluari de risc, se pot utiliza mijloace si metode automate pentru luarea de decizii in faza de preluare a riscului;
 • Pentru indeplinirea obligatiilor Eurolife FFH rezultand din polita de asigurare ce va fi incheiata cu persoana vizata, pentru buna functionare a acesteia si pentru imbunatatirea serviciilor oferite;
 • Pentru conformarea Eurolife FFH Societatii cu obligatiile impuse prin legislatia in vigoare, inclusiv cu obligatiile impuse prin legislatia specifica in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, pentru verificarea clientilor in vederea asigurarii ca acestia nu figureaza pe listele internaționale de sanctiuni (cum ar fi, dar fara a se limita la: listele de sanctiuni tinute de catre autoritatile europene sau autoritatile din Marea Britanie), precum si pentru prevenirea si combaterea cazurilor de frauda impotriva noastraSocietatii si/sau a altor societatisocietatilor apartinand Grupului din care face parte si Eurolife FFH. PentruSocietatea. Pentru indeplinirea obligatiilor impuse prin legislatia in vigoare, pentru verificarile cu listele internationale de sanctiuni, precum si pentru prevenirea fraudei, se pot utiliza mijloace si metode automate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Pentru conformarea Eurolife FFH cu obligatiile impuse prin legislatia in vigoare, precum si pentru prevenirea si combaterea cazurilor de frauda impotriva noastra si/sau a altor societati apartinand Grupului din care face parte si Eurolife FFH. Pentru prevenirea fraudei, se pot utiliza mijloace si metode automate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Pentru informarea persoanei vizate in legatura cu produsele si serviciile Eurolife FFH sau ale societatilor din cadrul Grupului sau ale tertelor persoane cu care acestea se afla in relatii contractuale si pentru promovarea acestora, daca ti-ai dat acceptul;
 • Pentru a fi trimise chestionare persoanelor vizate privind nivelul de satisfactie si chestionare de evaluare a produselor si serviciilor Eurolife FFH;
 • Pentru oferirea unor servicii de calitate si intr-un timp cat mai scurt in urma solicitarilor persoanelor vizate;
 • Pentru prelucrarea nepersonalizata, in scopuri statistice.

Colectarea si prelucrarea datelor persoanelor vizate pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

 • administrarea contului de utilizator;

incheierea si executarea contractului de asigurare;

 • obligatie legala a Eurolife FFH;
 • consimtamantul persoanei vizate; consimtamantul poate fi revocat oricand, în același mod în care a fost acordat, caz ce va conduce la intreruperea acoperirii din asigurare;
 • interesul legitim al Eurolife FFH, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte societati ale Grupului.

E. CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

In cazul incheierii politei de asigurare, Eurolife FFH va prelucra datele cu caracter personal pentru o perioada de pana la zece (10) de ani de la data incetarii politei, indiferent de modalitatea de incetare. In cazul in care nu a fost incheiata o polita de asigurare, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi pastrate pentru o perioada de cinci (5) ani de la data colectarii.

Daca legea sau alte acte normative obliga Eurolife FFH sa pastreze datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decat cea mentionata anterior, durata de pastrare se prelungeste in consecinta.

De asemenea, daca la sfarsitul acestor perioade sunt in desfasurare actiuni judecatoresti in care sunt implicate oricare dintre societatile apartinand Grupului, care privesc persoanele vizate, direct sau indirect, termenul de pastrare mentionat mai sus se prelungeste pana la emiterea unei decizii judecatoresti definitive.

Dupa expirarea perioadelor de timp mentionate anterior, datele persoanelor vizate cu caracter personal se distrug.

F. CINE PRIMESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Conducerea si angajatii Eurolife FFH, care au competente cu privire la incheierea, administrarea si derularea politei/politelor de asigurare;

Societatile din cadrul Grupului, din motive legate de evaluarea si administrarea riscurilor la nivel de grup, precum si pentru o deservire unitara a clientilor lor si pentru informarea acestora in legatura cu noile produse si servicii;

Specialistii si expertii care colaboreaza cu Eurolife FFHSocietatea, cercetatori, societati de asistenta, societati colaboratoare care se ocupa de constatarea si repararea daunelor, centre medicale si de diagnostic, societati care ofera servicii postale (curierat), societati care ofera servicii pentru o deservire unitara a clientilor lor si pentru informarea acestora in legatura cu noile produse si servicii, orice fel de persoane care ofera consultanta (juridica, financiara etc.), persoane fizice si juridice, precum si prestatori de servicii de dezvoltare si mentenanta a aplicatiilor informatice, cu conditia pastrarii secretului profesional, in orice conditii;.

Alte societati de asigurare sau/si reasigurare, daca exista un interes legitim;

In cazuri speciale, fie pentru apararea drepturilor Eurolife FFH, fie atunci cand se prevede acest lucru prin prevederi ale legii sau decizii ale instantelor de judecata, ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau ale altor autoritati independente, datele cu caracter personal pot fi transferate unor avocati, executori judecatoresti, instante de judecata sau organe ale parchetului, autoritati sau institutii publice, sau functionari ai acestora, precum si catre alte terte persoane.Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal se face de fiecare data doar in masura in care acest lucru serveste scopului declarat.

G. CUM PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

In vederea asigurarii protectiei necesare cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, exista implementate masuri organizatorice corespunzatoare si sunt utilizate mijloace tehnologice de protectie adecvate in cadrul unui sistem de management al securitatii informatice.

H. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE?

Dreptul de acces: dreptul de a cunoaste ce date cu caracter personal colectam, pastram si prelucram, precum si provenienta acestora;

Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita corectarea sau/si completarea acestora, astfel incat sa fie complete si exacte, prin transmiterea/depunerea oricaror documente justificative necesare, din care rezulta nevoia de corectare sau completare;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a solicita limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau/si de a refuza orice prelucrare pe mai departe a acestora. Trebuie mentionat insa ca satisfacerea acestei solicitari, in cazul in care se refera la date care sunt necesare pentru incheierea sau derularea politei de asigurare, indiferent daca datele au fost transmise de persoana vizata sau de terte persoane, conduce la denuntarea automata a politei sau politelor de asigurare in cauza, in conformitate cu termenii contractuali relevanti;

Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care fie a expirat perioada legala de pastrare a acestora, asa cum se mentioneaza mai sus, fie este vorba de date care nu au legatura cu incheierea sau derularea politei de asigurare si nici cu demonstrarea, justificarea sau documentarea drepturilor sau obligatiilor care izvorasc, direct sau indirect, din aceasta;

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie transferate catre alta societate;

Dreptul la opozitie: dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri, atunci cand (i) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, (ii) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Eurolife FFH si/sau de o societate din cadrul Grupului;

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ;

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) in cazul in care consideri ca ti-au fost incalcate drepturile in orice fel.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere scrisa adresata noua la adresa fizica a Eurolife FFH mentionata mai sus, la rubrica „Cine suntem noi?”, sau prin transmiterea unui email la adresa: dporomania@eurolife.gr.

Societatea va lua toate măsurile posibile pentru rezolvarea solicitărilor dumneavoastră și va răspunde în termen de treizeci (30) de zile, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, vă vom informa cu privire la prelungirea duratei de răspuns, care nu poate însă depăși șaizeci (60) de zile. Acest serviciu este oferit gratuit și nu se aplică niciun cost, cu excepția cazurilor dovedite de abuz în ceea ce privește exercitarea acestui drept, ceea ce a condus la costuri suplimentare din partea Societății.

I. TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE UN STAT TERT

In vederea asigurarii conformitatii cu reglementarile care privesc schimbul automat de informatii in domeniul fiscal, asa cum sunt acestea stabilite in cadrul obligatiilor internationale asumate de Romania, validate si prin legislatia interna, Eurolife poate sa transmita datele cu caracter personal catre autoritatile nationale competente, pentru a fi transmise pe mai departe catre alte autoritati similare din terte state.